domingo, 6 de diciembre de 2009

Kanya!!! a Sant Climent 2010 a dos meses vista


Había una vez, en un pueblo llamado Sant Climent de Llobregat, se organizaba un festival : Kanya!!! A Sant Climent Fest

La idea principal i original de este acontecimiento era apoyar las bandas nacionales y, en particular, de la escena catalana. Debido a la repercusión que tuvo la segunda edición con Avulsed, Vidres a La Sang i The Bleeding Sun, muchas bandas internacionales mostraron su interés por ofrecer sus inquietudes musicales con nosotros.

Cada año era mejor y costaba de superar, pero sus organizadores no se daban por vencidos. Llegó el momento de preparar el festival del 2010 y el listón era muy alto. ¿Qué se podía hacer para que fuera una cosa realmente especial? ¿Cómo conseguir un día que consistiera sólo a pasar lo bien entre amigos de verdad?

Ya está!!! Jose (con resaca después del Raven Fest) vió el cielo abierto volvamos a los origenes y hagamos un festival que sea gratuíto para el público, para los que sufren crísis y para los que no (ya que traer bandas de fuera representaba poner entradas para cubrir los gastos de las mismas) y que vuelva a apoyar la música hecha aquí.

Pero hay tantas bandas buenas.... Hay tantos amigos entre ellas.... Difícil escoger, realmente difícil y complicado. De hecho, hay para hacer dos semanas de festivales diarios y con calidad. Bueno pues, hagamos una cosa: este año alguna de las mejores bandas catalanas y para años posteriores complementar el cartel con otras de fuera de Catalunya, que era la idea principal.

Así pues, llenemos Sant Climent de metaleros i de amigos.

¿Os atreveis a sobrevivir a un festival que consiste en 12 horas de buena música (para todas las edades, y con la libertad de entrar y salir cuando se quiera), de buena compañía, donde no faltará servicio de barra a precios populares, con suficientes lavabos que puedan garantizar la cobertura a todo el público asistente, servicio de autobuses gratuítos desde Viladecans a la Sala y vicecersa y donde habrá un escenario profesional con 12000W de sonido i 30000W de luz, pantallas gigantes laterales i detrás del escenario, con stands de música, libros i ropa?

Si es así, os esperamos el 6 de Febrero del 2010 en el Casal de Cultura de St. Climent de Llobregat. Todo empezará a las 16:00 h puntualmente y acabará a las 4:00 h también puntualmente.

Si quereis saber como es la Sala, fotos y videos de ediciones anteriores, entrad en myspace.com/kanyaasantcliment

Las bandas son:

VIDRES A LA SANG
FOSCOR
ENTROPIA
MOONLOOP
ERED
KABAL
INDECADENCE
SETGE
STEELGAR
CARNACA
EL KASO URKIJO y
BETWEEN THE FROST.
(Este no es el orden del cartel).

Os esperamos!!!!

Sandra- Jose Kanya!!! A Sant Climent Fest
Temps era temps, a una vil.la anomenada Sant Climent de Llobregat, s´organitzava un festival : Kanya!!! A Sant Climent Fest

La idea principal i original d´aquest esdeveniment era recolzar les bandes nacionals i, en particular, de l´escena catalana. Degut a la repercusió que va tindre la segona edició amb Avulsed, Vidres a La Sang i The Bleeding Sun, moltes bandes internacionals van mostrar interès per oferir les seves inquietuts musicals amb nosaltres.

Cada any era millor i costava de superar, però els seus organitzadors no es donavan per vençuts. Va arrivar el moment de preparar el festival del 2010 i el llistó era molt alt. Què es podía fer perque fós una cosa realment especial? Com aconseguir un dia que consistís només a pasar-ho bé entre amics de veritat?

Ja està!!! El Jose (amb resaca després del Raven Fest) va veure el cel obert: Tornem als orígens i fem un festival que sigui gratuït per el públic, per els que pateixen crisi i per els que no (ja que portar bandes de fora representava ficar entrades per cobrir despeses) i que torni a recolzar la música feta aquí.

Però hi ha tantes bandes tant bones.... Hi ha tants amics entre elles.... Difícil escollir, realment difícil i complicat. De fet, n'hi han per a fer tranquilament dues setmanes de festivals diaris i amb qualitat. Bé doncs, fem una cosa: aquest any algunes de les millors bandes catalanes i per anys posteriors complementar el cartell amb altres de fora de Catalunya, que era la idea principal.

Així doncs, omplirem Sant Climent de metaleros i de amics.

Us atreviu a sobreviure a un festival que consisteix en 12 hores de bona música (per a totes les edats, i amb la llibertat d´entrar i sortir quant es vulgui), de bona companyia, on no faltarà servei de barra a preus populars, amb prous lavabos que poden garantir la cobertura a tot el públic assistent, servei d'autobussos gratuït des de Viladecans a la Sala i vicecersa i on hi haurà un escenari professional amb 12000W de so i 30000W de llum, pantalles gegants laterals i darrera de l'escenari, amb stands de música, llibres i roba?

Si és així, us esperem el 6 de Febrer del 2010 al Casal de Cultura de St. Climent de Llobregat. Tot començarà a les 16:00 h puntualment i acabarà a les 4:00 h també puntualment.

Si voleu saber com és la Sala, fotos i videos de edicions anteriors, entreu a myspace.com/kanyaasantcliment

Les bandes són:

VIDRES A LA SANG
FOSCOR
ENTROPIA
MOONLOOP
ERED
KABAL
INDECADENCE
SETGE
STEELGAR
CARNACA
EL KASO URKIJO i
BETWEEN THE FROST.
(Aquest no és l'ordre del cartell).

Us esperem!!!!

Sandra- Jose Kanya!!! A Sant Climent Fest
Publicar un comentario